Privacybelied

Adres fan de webside

Ús web-adres is: https://www.seniorwebzwf.frl

Kontaktfoarm

As jo it kontaktfoarm infolje, brûke wy de gegevens fan it foarm útslútend om kontakt mei jo op te nimmen oer jo helpfraach of yn ferbân mei administratieve of wetlike doelen.

Mei wa as wy jo gegevens diele

De troch jo oanlevere gegevens sille net mei oaren bûten de Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland dield wurde.

Hoe lang as wy jo gegevens bewarje

Jo gegevens wurde bewarre salang jo helpfraach rint, of salang wy ferplichte binne se te bewarjen yn ferbân mei administrative of wetlike doelen.

Welke rjochten jo hawwe oer jo gegevens

Je kinne ús freegje om alle persoanlike gegevens dy’t wy fan jo hawwe te ferneatigjen. Dit betreft net de gegevens dy’t wy ferplicht bewarje moatte yn ferbân mei administrative doelen.