De stichting Seniorweb Zuidwest Friesland

Officiële naam Stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland
KvK nummer 01108626
Tel.nr / e-mail 0513 785 898 / secretaris@seniorwebzwf.frl
RekeningnummerNL67 RABO 0325 5715 89

Samenstelling bestuur:

Het bestuur van de stichting bestaat tenminste uit 5 leden en houdt toezicht op de algemene gang van zaken van de stichting en stelt begroting, jaarrekening en beleidsplannen van de stichting vast. De leden van het bestuur hebben inzicht en ervaring op bestuurlijk, organisatorisch en financieel gebied die ze inzetten voor stichting SeniorWeb Zuidwest Friesland. De leden kunnen zich onvoorwaardelijk en geloofwaardig achter de doelstelling van de stichting scharen en beoefenen geen andere functies die als belangenverstrengeling kunnen worden aangemerkt. Daarnaast zijn zij goed geïntegreerd in de Friese samenleving en hebben draagvlak bij relevante groeperingen.

Voorzitter: P. de VlugtSecretaris: J.C. BouterPenningmeester: L. Kooistra
Regio Balk: S. RiemersmaRegio Bolsward: R. YedemaRegio Joure: K. Hitman
Regio Lemmer: R. TazelaarRegio Makkum: P. de VlugtRegio Sneek: L. Slippens
Regio Heerenveen: J.C. Bouter

Beloningsbeleid:

De bestuurders van de stichting ontvangen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegelden.

De stichting heeft ten doel:

  • de bevordering van de participatie aan nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatietechnologie van senioren en organisaties en instellingen die met en voor senioren werken;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
  • het doel is niet het maken van winst.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • de stimulering van de ontwikkeling en gebruik van nieuwe toepassingen van informatietechnologie, met het oog op vergroting van de zelfstandigheid, onafhankelijkheid en participatiemogelijkheden van ouderen in de samenleving;
  • het bieden van een kwalitatief goed aanbod aan opleidingsmogelijkheden speciaal voor ouderen, met name de inrichting en instandhouding van leercentra, gericht op het gebruik van telematica;
  • het verwerven van de benodigde middelen;
  • het besteden van de door de overheid en anderen ter beschikking gestelde middelen.

Verslag uitgeoefende activiteiten afgelopen jaar:

Activiteitenverslag seizoen 2020/2021